സ്വർണ്ണവില പവന് 23,800 രൂപ

Posted on: March 18, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില പവന് 23,800 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,975 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,920 രൂപയായിരുന്നു.