സ്വർണ്ണവില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: March 12, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 23,880 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,985 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 24,080 രൂപയായിരുന്നു.