സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: April 13, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 22,960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,870 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,120 രൂപയായിരുന്നു.