സ്വർണ്ണവില പവന് 22,520 രൂപ

Posted on: March 12, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില പവന് 22,520 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,815 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 22,640 രൂപയായിരുന്നു.