സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ കൂടി

Posted on: January 11, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 21,960 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,745 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 21,880 രൂപയായിരുന്നു.