സ്വർണ്ണവില പവന് 21,760 രൂപ

Posted on: August 13, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 21,760 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,720 രൂപ.