സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: June 12, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 21,800 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,725 രൂപ.