കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ

Posted on: January 12, 2018

കൊച്ചി : ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, കൊച്ചിൻ മിനറൽസ്, ഈസ്റ്റേൺ ട്രെഡ്‌സ്, കേരള ആയുർവേദ തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

എംആർഎഫ്, അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സ്, വി-ഗാർഡ്, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ്, മുത്തൂറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ, ജിയോജിത്ത്, എവിടി നാച്വറൽ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, എഫ് എ സി ടി, കിറ്റെക്‌സ്, കെഎസ്ഇ, റബ്ഫില ഇന്റർനാഷണൽ, വണ്ടർല തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.