സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: January 18, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 24,200 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3,025 രൂപ.