സ്വർണ്ണവില പവന് 23,200 രൂപ

Posted on: April 16, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 23,200 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,900 രൂപ.