സര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: October 10, 2018

കൊച്ചി : കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 23,200 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2900 രൂപ.