സ്വർണ്ണവില പവന് 23,720 രൂപ

Posted on: November 6, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 23,720 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,965 രൂപ.