സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: April 16, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 23,640 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,955 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,720 രൂപയായിരുന്നു.