സ്വർണ്ണവില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: April 12, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 23,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,950 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,840 രൂപയായിരുന്നു.