സ്വർണ്ണവില പവന് 24040 രൂപ

Posted on: March 26, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില പവന് 24040 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3005 രൂപ. ഇന്നലെ രാവിലെ 23,920 രൂപയിൽ വ്യാപാരമാരംഭിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ 120 രൂപ വർധിച്ച് 24040 രൂപയായി.