സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: March 25, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 23,920 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,990 രൂപ.