സ്വർണ്ണവില പവന് 23,920 രൂപ

Posted on: March 21, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. പവന് 23,920 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,990 രൂപ.