സ്വർണ്ണവില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: March 15, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 23,800 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,975 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 24,040 രൂപയായിരുന്നു.