സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കൂടി

Posted on: March 13, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കൂടി. പവന് 24,040 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3005 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,880 രൂപ.