സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: March 11, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. പവന് 24,080 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3010 രൂപ.