സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കൂടി

Posted on: March 9, 2019

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കൂടി. പവന് 24,080 രൂപ. ഗ്രാമിന് 3010 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 23,920 രൂപ.