സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: October 15, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 23,440 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,930 രൂപ.