സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: October 11, 2018

കൊച്ചി ; സ്വർണ്ണവില നാലാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 23,200 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,900 രൂപ.