സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: October 9, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. പവന് 23,200 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,900 രൂപ.