സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

Posted on: September 13, 2018

കൊച്ചി : കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് 22,840 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2855 രൂപ.