സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ കൂടി

Posted on: July 10, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില പവന് 80 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 22,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,850 രൂപ.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി സ്വർണ്ണവില പവന് 22,720 രൂപയായിരുന്നു.