സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: March 13, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില പവന് 22,520 രൂപയായി തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 2,815 രൂപ.