സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

Posted on: February 21, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 22,560 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,820 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 22,720 രൂപയായിരുന്നു.