കേരള ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ

Posted on: February 6, 2018

കൊച്ചി : വണ്ടർല (എൻഎസ്ഇ) വി-ഗാർഡ് (ബിഎസ്ഇ) ഓഹരികൾ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. മറ്റ് കേരള ഓഹരികൾ നഷ്ടം നേരിട്ടു.