സ്വർണ്ണവില 240 രൂപ കൂടി

Posted on: February 6, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 240 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 22,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,840 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 22,480 രൂപയായിരുന്നു.