സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ കൂടി

Posted on: January 12, 2018

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 80 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 22,040 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,755 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 21,960 രൂപയായിരുന്നു.