സ്വർണ്ണവില പവന് 21,920 രൂപ

Posted on: December 5, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ നാലാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 21,920 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,740 രൂപ.