സ്വർണ്ണവില 120 രൂപ കൂടി

Posted on: October 12, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 120 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 22,280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,785 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 22,160 രൂപയായിരുന്നു.