സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: October 11, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 22,160 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,770 രൂപ.