സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: August 12, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 21,760 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,720 രൂപ.