സ്വർണ്ണവില പവന് 21,560 രൂപ

Posted on: June 19, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 21,,560 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,695 രൂപ.