സ്വർണ്ണവില പവന് 21,800 രൂപയായി തുടരുന്നു

Posted on: June 13, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവിലയിൽ നാലാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല. പവന് 21,800 രൂപ. ഗ്രാമിന് 2,725 രൂപ.