സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Posted on: January 11, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില പവന് 21,520 രൂപയായി തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 2,690 രൂപ.