സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കൂടി

Posted on: January 10, 2017

കൊച്ചി : സ്വർണ്ണവില 160 രൂപ കൂടി പവന് 21,520 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,690 രൂപ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി പവന് 21,360 രൂപയായിരുന്നു.