യുഎഇ എകസ്‌ചേഞ്ച് (ഇന്ത്യ) ഇപ്പോള്‍ യൂണിമണി

Posted on: August 8, 2018

മുംബൈ : യുഎഇ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ‘യൂണിമണി’ എന്ന പുതിയ വ്യാപാരനാമം സ്വീകരിച്ചു. ചെറുകിട വ്യാപാര വായ്പകള്‍, ഭവന, ഉപഭോക്തൃ വായ്പകള്‍ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കി ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായി മാറാനുളള തയാറെടുപ്പിലാണ് യൂണിമണി ഇന്ത്യ. 376 ശാഖകളും 3500 ജീവനക്കാരുമായി നിലവില്‍ ഇന്ത്യയിലൂടനീളം യൂണിമണിക്ക് സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്.

TAGS: Unimoni |